المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

موهیتو
لیموناد
سینرژی
دلستر
دادلی
تاک بهنوش
بهنوش
ایراندا
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

موهیتو
لیموناد
سینرژی
دلستر
دادلی
تاک بهنوش
بهنوش
ایراندا
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

موهیتو
لیموناد
سینرژی
دلستر
دادلی
تاک بهنوش
بهنوش
ایراندا
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

موهیتو
لیموناد
سینرژی
دلستر
دادلی
تاک بهنوش
بهنوش
ایراندا
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

موهیتو
لیموناد
سینرژی
دلستر
دادلی
تاک بهنوش
بهنوش
ایراندا